Bacara Trio 516 SC
  • -10%
  • Obecnie brak na stanie
  • Bacara Trio 516 SC

Bacara Trio 516 SC

1 183,41 zł
1 065,07 zł - 10%
Ilość
Obecnie brak na stanie
0 recenzje
Herbicyd Bacara Trio 516 SC to selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Herbicyd Bacara Trio SC zawiera trzy uzupełniające się substancje czynne o różnym mechanizmie działania.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.
5640773124

Specyficzne kody

ean13
5908229374573
isbn
5640773124
mpn
SRHXXXBY000400/5L
Herbicyd Bacara Trio 516 SC zawiera trzy substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa kontaktowa, układowo wpływając na syntezę kwasów tłuszczowych i fotosyntezę.

Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby
wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Flufenacet
jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów.

Metrybuzyna
jest herbicydem o działaniu układowym zaliczanym do inhibitorów fotosyntezy. Pobierany głównie poprzez system korzeniowy w mniejszym stopniu poprzez liście chwastów.
Substancje czynne środka pozostają biologicznie aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie.
Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.
Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.


Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Chwasty wrażliwe:
Bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
HERBICYD ACTIVUS 400 SC - STOSOWANIE


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime
Termin stosowania środka: Środek stosować po wschodach zbóż - od fazy trzech liści (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze zbóż potraktowanych środkiem można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać:

wkrótce po zastosowaniu środka pszenicę ozimą
po upływie co najmniej 5 miesięcy od zabiegu peluszkę, pszenicę jarą, jęczmień jary
po upływie co najmniej 6 miesięcy od zabiegu bób, bobik, kukurydzę, słonecznik.

Burak cukrowy i rzepak jary można uprawiać dopiero po terminie zbioru rośliny uprawnej, w której został zastosowany środek.
UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-171/2019 z dnia 28.10.2019 r.
OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera flufenacet, 1,2-benzoizotiazolin-3-on, 5-chloro-2-metylo -izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: