Regulamin dla zamówień za pośrednictwem strony hotfarm.pl.

1. Zawarcie umowy i dostawa produktów.

 1. Na stronie internetowej hotfarm.pl prowadzona jest sprzedaż towarów i produktów na podstawie oferty przedstawionej w Serwisie.
 2. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Przy zamówieniach z udzielonym terminem płatności, Klient wyraża zgodę na wysłanie wezwania na podany numer telefonu poprzez SMS oraz adres e-mail.
 6. Czas realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 5 dni roboczych, poza towarami, które mają określony dłuższy termin dostawy w opisie produktu.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Przesyłka zamówionych nasion zostanie wysłana i doręczona przed planowanym terminem siewu.
 9. Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 10. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie przesyłki.
 11. W związku ze sprzedażą, na rzecz Klienta wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 12. O chęci otrzymania faktury VAT Klient, niebędący osobą fizyczną, jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania zmówienia. Od 1 stycznia 2020 nie ma możliwości wystawienia faktury “na firmę” w przypadku wcześniejszego zakupu na osobę fizyczną.
 13. Dane Sprzedawcy: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nasiennej 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod KRS: 0000142384, NIP: 6912146050, REGON: 390756661, kapitał zakładowy w wysokości 3 024 857,00 zł.

2. Ceny, koszty wysyłki.

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości oraz nie zawierają podatku akcyzowego. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.
 2. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Klient. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Z kosztami przesyłek można zapoznać się na stronie: koszty dostawy.

3. Płatności.

 1. Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (PayNow), przelew tradycyjny oraz płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie firmy. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie.

 1. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych i mają określony termin ważności.
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
 3. Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
 5. Jeśli podczas zakupów Klient skorzysta z bonu rabatowego, a następnie odstąpią od umowy, to zastrzegamy sobie prawo do zwrotu sumy zapłaconej przez Klienta za ten produkt, czyli pomniejszonej o uwzględnienie kuponu rabatowego.

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

 1. Klientowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia albo Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą musi powiadomić o swojej decyzji firmę Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica; e-mail: sklep@hotfarm.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą skorzysta z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwrotu towaru od Klienta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, zwrócić otrzymaną płatności za towar. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużono się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Klientem lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą przedstawi dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ma z kolei ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeśli Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą chce odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z poniższymi danymi i przesłanie go do nas na poniższy adres: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica lub e-mail: sklep@hotfarm.pl

  Adresat: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  Nr paragonu(*)/faktury(*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

  (*) niepotrzebne skreślić

6. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów.

 1. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem hotfarm.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@hotfarm.pl. W ten sam sposób Klient może zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
 2. W niektórych przypadkach możemy poprosić Klienta o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klienta zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem Klientowi zostanie przesłana informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie poprzez mediację (więcej informacji znajduje się tutaj: http://polubowne.uokik.gov.pl/). W przypadku gdy Klient jest osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, spór można rozstrzygnąć także przez sąd arbitrażowy (Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław). Istnieje również platforma internetowa służąca do rozstrzygania sporów przez internet, o nazwie ODR (online dispute resolution), powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej.

8. Inne informacje.

 1. Regulamin jest skierowany do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Ważna informacja! Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.
 3. Dane zamówienia Klient może zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; Klient może także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Klienta adres. E-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.
 4. Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Powyższy dokument został zaktualizowany 08 lipca 2021r. i jest integralną częścią strony hotfarm.pl.