&1 Postanowienia ogólne

 1. Na stronie internetowej www.hotfarm.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) prowadzona jest sprzedaż towarów i produktów na podstawie oferty przedstawionej w Serwisie.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży dla konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hotfarm.pl prowadzony jest przez: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nasiennej 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod KRS: 0000142384, NIP: 6912146050, REGON: 390756661, kapitał zakładowy w wysokości 3 024 857,00 zł, adres poczty elektronicznej sklep@hotfarm.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 768 505 879.

&2 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na:
  1. dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
  2. odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 8. Produkty - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hotfarm.pl.
 10. Sprzedawca - Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nasiennej 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod KRS: 0000142384, NIP: 6912146050, REGON: 390756661, kapitał zakładowy w wysokości 3 024 857,00 zł.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi i Sprzedawcy lub przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

&3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Z pełną treścią mechanizmu plików "cookies" można zapoznać się klikając https://www.hotfarm.pl/content/polityka-prywatnosci 
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu lub aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 9. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, w przypadku wystąpienia przyczyny niezależnej od Sprzedawcy, tj. niedostarczenia zakontraktowanych ilości nasion od Producenta.

&4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji.
 5. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Sprzedawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

&5 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez dodatkowe formy elektronicznego kontaktu ze Sprzedawcą (poczta elektroniczna, chat), w godzinach 8-16 w dni robocze.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz liczbę sztuk Towaru, jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, o cenie łącznej wybranego Towaru lub Towaru i Usługi dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji), łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 8. Złożenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym, tj. podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Klient, składając zamówienie przy wykorzystaniu chatu, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz liczbę sztuk Towaru, jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu chatu Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, o cenie łącznej wybranego Towaru lub Towaru i Usługi dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji), łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 10. Złożenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym, tj. podczas korzystania z chatu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 12. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 14. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub poprzez pocztę e-mail. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

&6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności;
  3. gotówką za pobraniem (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  4. płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie firmy.
 3. Metody płatności opisane są pod adresem: https://www.hotfarm.pl/content/metody-platnosci 
 4. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient jest informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku przelewów tradycyjnych Sprzedawca wyznacza Klientowi dokonanie płatności w terminie 5 dni roboczych.
 9. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 8 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

&7 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Czas realizacji (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 5 dni roboczych, poza Towarami z działu Nasiona, które mają określony dłuższy termin dostawy.
 6. Przed planowanym wysłaniem towarów z dłuższym terminem dostawy, Towary z działu Nasiona, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo o dostępności towarów na magazynie i terminie wysyłki.
 7. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych. Dniem zawarcia umowy jest moment zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 8. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Z kosztami Dostawy można zapoznać się na stronie: https://www.hotfarm.pl/content/koszty-dostawy
 11. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 12. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 13. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 14. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 15. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 16. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

&8 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu

 1. Klientowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia albo Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą musi powiadomić o swojej decyzji Sprzedawcę firmę Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica; e-mail: sklep@hotfarm.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy. Jeśli Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwrotu towaru od Klienta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, zwrócić otrzymaną płatności za towar. Zwrócony Towar będzie przyjmowany tylko i wyłącznie w takim stanie, w jakim został wysłany z oryginalnymi opakowaniami i metkami oraz dowodem zakupu. Do zwrotu płatności Sprzedawca stosuje ten sam środek płatności, którym posłużono się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Klientem lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą inny środek płatności. W żadnym wypadku Sprzedawca nie naliczy za to jakichkolwiek opłat. Sprzedawca może natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, do chwili otrzymania zwrotu produktu. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą z kolei ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny i zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy.
 5. Jeśli Klient lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą chce odstąpić od niniejszej umowy, Sprzedawca prosi o wypełnienie formularza zgodnie z poniższymi danymi i przesłanie na poniższy adres: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica lub e-mail: sklep@hotfarm.pl:
  1. Adresat: Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 59-220 Legnica
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  4. Nr paragonu(*)/faktury(*)
  5. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  6. Adres konsumenta(-ów)
  7. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

(*) niepotrzebne skreślić

&9 Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca zachęca do sprawdzenia przesyłki dostarczanej przez kuriera w jego obecności i w razie potrzeby spisania protokoły szkody. Znacząco ułatwi to rozwiązanie problemu reklamacji na wypadek szkody w przewozie.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać telefonicznie lub e-mailem na adres sklep@hotfarm.pl. W ten sam sposób Klient może zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji;
  4. zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 4. Konsument (oraz Przedsiębiorca Indywidualny) może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Przedsiębiorca może zgłosić reklamację z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca informuje, że Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie poprzez mediację (więcej informacji znajduje się tutaj: http://polubowne.uokik.gov.pl/). W przypadku gdy Klient jest osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, spór można rozstrzygnąć także przez sąd arbitrażowy (Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław). Istnieje również platforma internetowa służąca do rozstrzygania sporów przez internet, o nazwie ODR (online dispute resolution), powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej.
 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 9. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@hotfarm.pl. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

&10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. chat;
  2. formularz kontaktowy;
  3. newsletter;
  4. prowadzenie Konta Klienta;
  5. zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.
 5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi.
 6. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów i Sprzedawcy. Usługa prowadzona jest przez zewnętrznego operatora https://www.ekomi-pl.com/opinie-hotfarm.html Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie Internetowym prezentuje wszystkie opinie wystawione przez Klientów.
 9. Usługa chatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Usługodawcę. W trakcie korzystania z usługi chatu, Klient ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu. Rezygnacja z usługi chatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 11. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności - https://www.hotfarm.pl/content/polityka-prywatnosci 

&13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest skierowany do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a także dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) Klient zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oprysku i informacjami dotyczącymi stosowania środka ochrony roślin.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.